Roy Strutt Photography | Nancy Rademaker - HITEC 2018