Roy Strutt Photography | Denise James 50th Birthday